GDPR

INFORMATIENOTA BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Deze informatienota legt uit hoe het Antigifcentrum uw persoonsgegevens gebruikt die het verzamelt of genereert. De voorwaarden van die respectievelijke verwerking zijn beschikbaar op de website www.antigifcentrum.be
Deze informatienota behandelt de volgende punten:

1. Verwerkingsverantwoordelijke

2. De types persoonsgegevens die worden verwerkt

3. De doeleinden en rechtsgronden van onze verwerking van persoonsgegevens

4. Bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden

5. Bescherming van uw persoonsgegevens

6. Bewaarperiode van uw persoonsgegevens

7. Uw rechten

8. Contacteer ons


 
1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE


Het nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, genoemd Antigifcentrum/Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications, dit Centre Antipoisons, met maatschappelijke zetel te Bruynstraat 1, 1120 Neder-Over-Heembeek verzamelt en gebruikt bepaalde van uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke(n).  Het Antigifcentrum is verantwoordelijk voor het gebruik van deze persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot GDPR en elke Belgische wet die deze verordening implementeert.

 

2. DE TYPES PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Het Antigifcentrum zal volgende van uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Gegevens die u aan het Antigifcentrum bezorgt. Dit omvat gegevens die u aan ons bezorgt (bijvoorbeeld via onze urgentielijn 070/245 245, langs een contactformulier op internet, via een antwoordformulier voor één van onze evenementen, bij het sluiten van een overeenkomst voor dienstverlening of iets anders met u, enz.). De aard van de gevraagde diensten of van onze contractuele relatie zullen de types van persoonsgegevens bepalen die wij zouden kunnen verzamelen en verwerken. Deze gegevens kunnen o.a. omvatten:
 
 • Identificatiegegevens zoals voornaam, familienaam, professionele situatie, specialisatie, de benaming van uw eventuele vennootschap, e-mailadres, RIZIV-nummer, telefoonnummer, adres, de stad of het land waar u gevestigd bent of uw beroep uitoefent;
 • De gegevens die u met ons wenst te delen (hetzij via onze websites of op een andere wijze) die kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vragen, opmerkingen/commentaren, klachten, bestellingen, enz.
 • Gegevens die wij over u verzamelen of genereren. Deze gegevens omvatten met name: 
• De datum en het uur van de oproept, telefoonnummer
• Mailadres
• Informed consent ja of nee
• Taal van de beller
• Type beller (de beller is niet noodzakelijk het slachtoffer, bijvoorbeeld publiek of medische professioneel)
• Type slachtoffer (volwassene, kind, dier)
• Type plaats waar de beller zich bevindt 
• Type plaats waar het slachtoffer zich bevindt
• Symptomen bij het slachtoffer
• Omstandigheden van het ongeluk
• Agentia betrokken bij het ongeval
• Weg van toediening van het agents/de agentia
• Advies gegeven door het Antigifcentrum
• Triage naar de meest geschikte hulpverlening.
 

3. DE DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VAN ONZE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

3.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens bewaren en verwerken op volgende wijze en voor volgende doeleinden:
 
• Om uw risico op intoxicatie te begrijpen en te evalueren, naargelang het geval;
• Om u medische informatie te geven, naargelang het geval;
• Om u naar de meest geschikte medische hulpverlening door te verwijzen, naargelang het geval;
• Om u documentatie en ander educatief materiaal te kunnen opsturen;
• Om een geval van intoxicatie te kunnen opvolgen;
• In het kader van toxicovigilantie;
• In het kader van onze missies van volksgezondheid;
• Om statistieken, wetenschappelijke studie te maken op basis van gegeneraliseerde gegevens of informatie te verschaffen aan de overheid en aan stakeholders;
• Om onze externe communicatie te voeren, hierin begrepen, zonder beperking, de organisatie van congressen en wetenschappelijke evenementen en het gebruik van sociale media;
• Om u te registreren als leverancier, naargelang het geval;
• Voor het beheer en de administratie van het Antigifcentrum;
• Om te voldoen aan onze reglementaire verplichtingen, met inbegrip van transparantieverplichtingen;
• In het geval dat u het Antigifcentrum bezoekt, voor het beheer van de toegang hiertoe of voor redenen van videocontrole;
• Om te voldoen aan en om de naleving te beoordelen van de toepasselijke wetgeving, regels en reglementen, alsook van de interne procedures en richtlijnen; en/of • Voor de administratie en het onderhoud van databanken waar persoonsgegevens worden bewaard.
 
3.2. Wanneer wij persoonsgegevens gebruiken voor bovenvermelde doeleinden, verzekeren wij er ons van dat dit gebruik gebeurt in overeenstemming met een erkende wettelijke basis. Wij kunnen bijgevolg de bovenvermelde verwerkingen rechtvaardigen op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 
• Wij dienen onze contractuele verplichtingen na te leven en/of onze contractuele rechten uit te oefenen;
• Wij hebben uw toestemming bekomen;
• Wij moeten voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
• Dit kan noodzakelijk zijn om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of om een vordering in rechte in te stellen;
• Het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals hierboven omschreven, is noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen, die met name tot doel hebben:
o Om ons toe te laten op een efficiënte en doeltreffende wijze de werking van het Antigifcentrum te beheren en te managen;
o Wetenschappelijke studies of analyses uit te voeren; o De naleving van het internetbeleid en de interne procedures in stand te houden.
 
 

4. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

 

4.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen in het Antigifcentrum voor de hierboven omschreven doeleinden. We zullen maatregelen nemen om te verzekeren dat de toegang tot de persoonsgegevens beperkt is tot de werknemers van het Antigifcentrum die hiertoe een belang hebben en slechts voor de doeleinden beschreven in deze informatienota.
 
4.2.  Wij kunnen eveneens uw persoonsgegevens delen buiten het Antigifcentrum in het kader van de volgende activiteiten:

o Aan overheidsagentschappen, zoals bijvoorbeeld het FAGG;

o In zoverre dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld wanneer wij de verplichting hebben om uw persoonsgegevens bekend te maken om te voldoen aan enige wettelijke verplichting (met inbegrip van, met name, het naleven van fiscale verplichtingen, de notificaties bij de reglementaire overheden en de transparantieverplichtingen), of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

5. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 
5.1. Het Antigifcentrum neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben uitgebreide controles ingesteld om de beveiliging van onze gegevens en informatiesystemen te garanderen. De gegevens die wij verwerken worden beschermd door veiligheidsmaatregelen aangepast aan de gevoeligheid van de gegevens in kwestie. Passende controles (zoals een beperkte toegang) zijn geïntegreerd in onze computersystemen. De fysieke toegang tot locaties waar persoonsgegevens worden bijeengebracht, verwerkt of verzameld, is beperkt tot geautoriseerde werknemers.
 
5.2. In het kader van hun tewerkstellingsvoorwaarden zijn werknemers van het Antigifcentrum verplicht om alle toepasselijke wetten en regelgevingen na te leven, met inbegrip van wetgeving die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens. De toegang tot gevoelige persoonsgegevens is beperkt tot werknemers die hiertoe toegang moeten hebben voor de uitoefening van hun functies. Het niet-toegestane gebruik of de niet-toegestane bekendmaking van vertrouwelijke informatie door een werknemer van het Antigifcentrum is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen

 

6. BEWAARPERIODE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 
De bewaarperiode van uw persoonsgegevens zal variëren en zal worden bepaald door de volgende criteria:
 • De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Het Antigifcentrum zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor deze doeleinden; 
 • Onze wettelijke verplichtingen. Het is mogelijk dat een wet of reglement een minimale periode instelt gedurende dewelke wij uw persoonsgegevens moeten bewaren.  
 

7. UW RECHTEN  

 

7.1.  U bezit een aantal rechten wat betreft uw persoonsgegevens.
Deze rechten omvatten:
 • Het recht om informatie te bekomen omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen, onder bepaalde omstandigheden. Gelieve wel te noteren dat onder bepaalde omstandigheden, wanneer u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen, het mogelijk is dat wij nog steeds wettelijk het recht hebben deze te bewaren;
 • Het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens zouden beperken, onder bepaalde omstandigheden. Gelieve wel ook hier te noteren dat het mogelijk kan zijn dat u ons verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar dat wij wettelijk het recht hebben om dit verzoek te weigeren;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming indien u meent dat één van uw rechten worden geschonden.
   
7.2.  U kunt uw rechten uitoefenen door met ons contact op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 8 “Contacteer ons” hieronder.  
 
7.3.  U kan meer informatie bekomen omtrent uw rechten door contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw jurisdictie, zijnde voor België de “Autorité de protection des données” of de “Gegevensbeschermingsautoriteit”, gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of door hun website te bezoeken https://www.privacycommission.be.
 
 

8. CONTACTEER ONS

 
 
Voor al uw vragen of bedenkingen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door het Antigifcentrum, of omtrent deze informatienota, of om bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via volgende contactgegevens:
 
Adres: Antigifcentrum, Bruynstraat 1, 1120 Neder-Over-Heembeek, e-mail: info@poisoncentre.be.