Cosmetovigilantie

De FOD Volksgezondheid heeft in België een systeem van cosmetovigilantie gelanceerd.

Men vraagt gezondheidswerkers (artsen, apothekers, tandartsen ... ) om alle ongewenste effecten die het gevolg zijn van cosmeticagebruik te melden met een aangifteformulier.

Van dit formulier bestaan 2 versies, een korte en een lange, die bestemd is voor de specialisten (dermatologen).

De twee versies van het formulier kunnen gedownload worden van de website van de FOD Volksgezondheid, via deze link.

De waarnemingen kunnen doorgemaild worden naar het adres: cosmetovig@health.fgov.be

Het inzamelen van gegevens gebeurt op dezelfde manier als voor de geneesmiddelenbewaking.

Merk wel op dat er voor cosmetica geen aanvaardbaar risico bestaat. In theorie moet het risico van deze middelen 0 bedragen.

Het Antigifcentrum werd eveneens gevraagd aan de gegevensverzameling voor de cosmetovigilantie deel te nemen.