De normen

De normen geven de regels van goed vakmanschap weer die moeten gevolgd worden. De normen in verband met verbrandingstoestellen beschrijven ondermeer:

  • Hoe en met welke materialen de gasleidingen worden gerealiseerd 

  • De eisen waaraan de toestellen zelf moeten voldoen 

  • De luchttoevoer voor verbranding en de afvoer van de verbrandingsgassen 

  • De ventilatie van de opstellingsruimte

Het toepassen van een norm in strikte zin is alleen verplicht wanneer die uitdrukkelijk vermeld staat in een wettekst. Een bouwheer kan het toepassen van de norm expliciet vragen in het lastenboek.

Voor aardgasinstallaties wordt er expliciet naar de normen verwezen in het Koninklijk Besluit van 28/06/1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen.

Voor vast brandstoffen wordt in het Koninklijk Besluit van 12/10/2010 tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen, expliciet verwezen naar de normen voor vaste brandstoffen.

Indien men een norm niet toepast, moet men in staat zijn te bewijzen dat men minstens aan dezelfde veiligheids- en kwaliteitseisen voldoet. Indien dit niet het geval is loopt men een groot risico om door de rechtbank veroordeeld te worden als er zich bij voorbeeld een CO-intoxicatie voordoet.

De tekst van de normen kan verkregen worden bij het

Bureau voor normalisatie (NBN)
Jozef II-straat 40/6
1000-Brussel 
tel 02/738 01 11 
fax 02/733 42 64 

email info@nbn.be
of op de website www.nbn.be

Kijk ook op de website van de WTCB, via deze link.

Enkele normen in verband met CO problemen:

NBN D 51-003 (gehomologeerde norm 2010) en NBN D 51-003/A1: 2013

Binneninstallaties voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen. Algemene bepalingen. Deze norm voorziet, onder andere dat voor een keukengeiser van het type A (niet aangesloten) alleen het type AS, uitgerust met atmosfeerbeveiliging, mag gebruikt worden. Een keukengeiser mag echter nooit gebruikt worden voor een douche of een bad.

Wat betreft toestellen van het type B (aangesloten op een afvoerkanaal en gebruik makend van de lucht in het lokaal voor de verbranding), mogen alleen toestellen van het type BS, met thermische terugstroombeveiliging (TTB) gebruikt worden. Nieuwe toestellen mogen niet geplaatst worden in een slaapkamer, badkamer, stortbadruimte of een WC. Vanaf 1 september 2015 is ook het vervangen van een toestel van het type B opgesteld in een slaapkamer, badkamer, stortbadruimte of WC door een toestel van hetzelfde type verboden. Bestaande toestellen van het type B, opgesteld in een slaapkamer, badkamer, stortbadruimte of WC mogen in bedrijf blijven voor zover hun luchttoevoer en de afvoer van verbrandingskassen voldoet aan de gestelde eisen. 

NBN D51-006 

Binnenleidingen voor commercieel butaan of propaan in gasfase op een werkdruk van maximum 5 bar en plaatsing van verbruikstoestellen. Deze norm beschrijft de regels van goed vakmanschap om een gasinstallatie op propaan of butaangas te realiseren. De voorschriften in verband met de toestellen, hun luchttoevoer en afvoer van verbrandingslucht zijn nagenoeg identiek aan de voorschriften in de norm NBN D51-003.

NBN B 61-001

(gehomologeerde Belgische norm 1986) Stookafdelingen en schoorstenen + Addendum A1: 1996. Deze norm bezorgt aan architecten en verwarmingsinstallateurs voorschriften inzake nieuwe stookafdelingen en schoorstenen. Dit is een norm voor alle brandstoffen en voor stookplaatsen met een opgesteld vermogen groter dan 70 kW.

NBN B 61-002

(Belgische norm 2006) Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW - Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer. Dit is een norm voor alle brandstoffen. Deze norm bepaalt de algemene technische- en veiligheidseisen voor centraleverwarmingsketels, al dan niet met productie van sanitair warm water, met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

NBN D 50-001

(Gehomologeerde Belgische Norm 1991) Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. Deze norm bepaalt de eisen aan luchtverversing in woongebouwen.

NBN 301-1

Metalen kachels op vaste minerale brandstoffen, speciale eisen voor kachels die steenkolen met een hoog gehalte aan vluchtige bestanddelen verbruiken en voor kachels die niet ontrookte eierkolen verbruiken.