Moet er een retributie betaald worden voor uw aangifte aan het Antigifcentrum?

In overeenstemming met artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, is de verantwoordelijke voor het brengen van een gevaarlijk mengsel op de Belgische markt verplicht een eenmalige vergoeding (die dus slechts één keer betaald moet worden) te betalen voor elk aangemeld gevaarlijk mengsel of gelijke groep van gevaarlijke mengsels.

De betaling van de vergoeding dient te gebeuren vóór de aanmelding. Het bewijs van de vergoeding maakt deel uit van het aanmeldingsdossier dat naar het Antigifcentrum wordt gestuurd.

De retributie is enkel te betalen voor mengsels onderhevig aan de notificatie overeenkomstig artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 21 april 2016 betreffende de kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk zijn ingedeeld vanwege hun effecten op de gezondheid of de fysische effecten ervan.

De retributie is niet van toepassing op mengsels die op vrijwillige basis worden aangegeven.


Voor alle vragen met betrekking tot retributies gelieve je te wenden tot FOD Volksgezondheid:

 

 Het Antigifcentrum ontvangt geen enkele retributie voor de aangifte van uw preparaten.