Hoe aangeven?

Notificatie overeenkomstig bijlage VIII bij verordening CLP

  • Per 1 januari 2022 dienen kennisgevingen van mengsels die als gevaarlijk worden beschouwd, vanwege hun (potentieel) nadelige gezondheids- en fysische effecten, aan het Antigifcentrum te gebeuren via het e-delivery systeem van het ECHA NCP-portaal. Dit kan door gebruik te maken van het IUCLID-formaat overeenkomstig bijlage VIII bij verordening (EU) 2017/542 van de Europese Commissie. Meer informatie via https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/home

Kennisgevingen die nog via de nationale procedure worden gedaan, hoeven niet opnieuw te worden gemeld via het ECHA NCP-portaal en blijven geldig tot 1 januari 2025.

  • De te betalen bijdragen van de kennisgevingen blijven ongewijzigd. Let op: als u uw product via beide portalen (NCP en nationaal) aanmeldt, vereist dit een dubbele verwerking en dus een dubbele betaling.
    Voor meer informatie over de vergoeding, gelieve contact op te nemen met:
    FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: https://www.health.belgium.be/nl/aanmelding-bij-het-antigifcentrum

E-mail: retributies_chemische_stoffen@environment.belgium.be

I.  AANGIFTES AAN HET ANTIGIFCENTRUM (NATIONALE PROCEDURE)

I.  AANGIFTES AAN ANDERE INSTANTIES