Aangiftes voor Groothertogdom Luxemburg

Bijlage VIII van de CLP-verordening (EU) 2017/542 kreeg op 10 januari 2020 een update met Verordening (EU) 2020/11:

 • De importeurs en downstreamgebruikers die mengsels voor gebruik door consumenten op de markt brengen, moeten met ingang van 1 januari 2021 aan deze bijlage voldoen.
 • De importeurs en downstreamgebruikers die mengsels voor professioneel gebruik op de markt brengen, moeten met ingang van 1 januari 2021 aan deze bijlage voldoen.
 • De importeurs en downstreamgebruikers die mengsels voor industrieel gebruik op de markt brengen, moeten met ingang van 1 januari 2024 aan deze bijlage voldoen.

Aangiftes die zijn gedaan vóór de toepassingsdata in Bijlage VIII en niet in overeenstemming zijn met deze bijlage, blijven geldig tot 1 januari 2025.

Voor meer informatie: 

Sinds juni 2015 is het Belgische Antigifcentrum bereikbaar voor het publiek en medisch professionelen uit het Groothertogdom Luxemburg op het gratis nummer (+352) 8002-5500.

Om de oproepen te kunnen beantwoorden moet het urgentieteam van het Antigifcentrum over de juiste samenstelling van producten op de Luxemburgse markt beschikken.

Op grond van artikel 45 van de Europese verordening (EG) nr. 1272/2008 , werd het Belgische Antigifcentrum aangeduid om de samenstelling van de gevaarlijke mengsels, met inbegrip van biociden op de markt gebracht in het Groothertogdom Luxemburg te ontvangen.

De gegevens die doorgegeven moeten worden zijn dezelfde als deze voor de producten op de Belgische markt.

Er wordt geen retributie gevraagd voor de aangifte van producten uit Luxemburg.

Volledig identieke producten (zelfde commerciële benaming(en), zelfde samenstelling(en), zelfde etiket) die zowel op de Belgische als op de Luxemburgse markt worden gebracht moeten maar één maal aangegeven worden.

Aangifte van producten en vragen van bedrijven kunnen naar volgend e-mail adres gestuurd worden: depot.lux@poisoncentre.be.

Toch vragen wij aan de bedrijven al hun producten aan te geven, zowel gevaarlijk als niet gevaarlijk geklasseerd. Ongevallen komen voor met alle soorten producten. Het is belangrijk voor de permanentiearts om toegang te hebben tot de samenstelling van een product dat betrokken was bij een ongeval en in het bijzonder bij accidentele inname.

Om gevaarlijke mengsels, biociden en niet-ingedeelde mengsels aan te geven, stellen wij aan de bedrijven drie formulieren (Excel file) ter beschikking. Het is niet verplicht niet-geklasseerde mengsels aan te geven.

 

I.  AANGIFTES AAN HET ANTIGIFCENTRUM

a. Wettelijk verplichte aangiftes:

 • Aangifte van mengsels als gevaarlijk geclassificeerd op basis van het reglement (EC) nr. 1272/2008 vanwege de effecten op de gezondheid of vanwege de fysieke gevolge

Welke gegevens doorgeven aan het Antigifcentrum?

1- VIB: het veiligheidsinformatieblad opgesteld volgens artikel 31 en bijlage II van de Europese verordening REACH 1907/2006. Eén enkele taal volstaat (Nederlands, Frans of Engels).
2- De volledige scheikundige samenstelling van het mengsel: volledige lijst van bestanddelen (naam, CAS nummer en/of EINECS) met hun concentraties.
3- Etiket: een foto van het etiket van het mengsel die het ons mogelijk maakt om samen met de oproeper het betrokken mengsel te identificeren.

Een aangifte omvat:

b. Vrijwillige aangiftes:

Als het mengsel als niet-gevaarlijk is geclassificeerd of enkel als gevaarlijk voor het milieu is ingedeeld, is het niet verplicht dit aan het Antigifcentrum aan te geven. Evenwel krijgt het Antigifcentrum veel oproepen over deze mengsels. Om de oproepen te kunnen beantwoorden moet het centrum over de samenstelling van het mengsel beschikken.
Indien je het nummer van het Centrum op het etiket/veiligheidsinformatieblad vermeldt, moet de samenstelling van je mengsels aangegeven zijn bij het Antigifcentr

Een aangifte omvat:

 

 Je kan je aangifte naar ons sturen:

 • Per e-mail naar depot@poisoncentre.be: je stuurt een e-mail met in bijlage een elektronische aangifte (Excel file) en de verschillende documenten betreffende je producten. NB. De maximale grootte van een mail met bijlagen is 5 Mb. Indien nodig mag je je aangifte via verschillende mails verzenden. Voor een maximale veiligheid mogen je files op één ZIP file staan met een gecodeerd paswoord. Je moet ons dit paswoord per telefoon meedelen op het nummer +32 2 264 96 40 of per fax +32 2 264 96 46.
 • Per post: je maakt een  CD/DVD of USB met de elektronische aangifte (Excel file) en alle andere files.

  Je CD/DVD of USB moet worden gestuurd naar:


  Antigifcentrum

  p/a Militair hospitaal Koningin Astrid
  Bruynstraat 1, 1120 Brussel


II.  AANGIFTES AAN ANDERE INSTANTIES