Aangiftes voor Groothertogdom Luxemburg

Richtlijn in verband met meldingen van gevaarlijke mengsels aan het Belgisch Antigifcentrum

 

Meldingssysteem

Wanneer gevaarlijke producten op de markt worden gebracht, moeten ze worden aangemeld bij het Belgisch Antigifcentrum. Het maakt niet uit wat voor soort bedrijf ze op de markt brengt.

België heeft ervoor gekozen om twee systemen naast elkaar te gebruiken:

 • Het nationale systeem dat in België al enkele jaren bestaat in een XLS-formaat.
 • Het e-Delivery systeem van het PCN-portaal van ECHA in een IUCLID-formaat.

In de toekomst zal u één van de twee systemen kunnen kiezen om uw meldingen aan het Belgisch Antigifcentrum te doen. Het is niet nuttig om de twee systemen tegelijkertijd te gebruiken voor producten die op de Belgische markt worden gebracht.

LET OP:

Om verschillende technische redenen kan het Belgisch Antigifcentrum de informatie die via het PCN-portaal van ECHA wordt doorgestuurd nog niet lezen en zal het dit ook niet kunnen doen tegen 1 januari 2021.

WIJ VRAGEN U DAAROM VOORLOPIG OM UW MELDINGEN RECHTSTREEKS AAN HET BELGISCH ANTIGIFCENTRUM TE DOEN EN DE VOORKEUR TE GEVEN AAN HET XLS-FORMAAT VAN HET ANTIGIFCENTRUM.

Het Antigifcentrum zal een aankondiging op zijn website plaatsen zodra het in staat is de meldingen die via het PCN-portaal van ECHA zijn ingediend, te lezen. De datum waarop dit mogelijk is, is nog niet bekend.

Uiteraard hoeven meldingen die al in onze databank staan niet opnieuw te worden aangemeld via het PCN-portaal van ECHA en blijven ze geldig.

UFI-identificatienummer

Het UFI-identificatienummer is een nieuw nummer dat vanaf 1 januari 2021 op het etiket van gevaarlijke mengsels moet worden aangebracht voor nieuwe mengsels, en vanaf 2025 voor mengsels die al in de handel zijn. Het is uniek voor een mengsel/fabrikant en kan worden gegenereerd via de ECHA-website.

Dit nummer is nuttig voor de melding van gevaarlijke mengsels aan het Antigifcentrum.

Als u uw etiket voor mengsels die al voor 2021 op de markt zijn, wilt bijwerken met het UFI-nummer, kunt u dat nu doen. We vragen u om het Antigifcentrum op de hoogte te brengen van deze toevoeging door het XLS-formulier in te vullen met de volgende informatie:

 • verantwoordelijke die het product op de markt brengt
 • productnaam
 • UFI-code (slechts één UFI per regel van de Excel-tabel)

Updates die alleen betrekking hebben op het toevoegen van een UFI-nummer zijn gratis.

Sinds juni 2015 is het Belgische Antigifcentrum bereikbaar voor het publiek en medisch professionelen uit het Groothertogdom Luxemburg op het gratis nummer (+352) 8002-5500.

Om de oproepen te kunnen beantwoorden moet het urgentieteam van het Antigifcentrum over de juiste samenstelling van producten op de Luxemburgse markt beschikken.

Op grond van artikel 45 van de Europese verordening (EG) nr. 1272/2008 , werd het Belgische Antigifcentrum aangeduid om de samenstelling van de gevaarlijke mengsels, met inbegrip van biociden op de markt gebracht in het Groothertogdom Luxemburg te ontvangen.

De gegevens die doorgegeven moeten worden zijn dezelfde als deze voor de producten op de Belgische markt.

Er wordt geen retributie gevraagd voor de aangifte van producten uit Luxemburg.

Volledig identieke producten (zelfde commerciële benaming(en), zelfde samenstelling(en), zelfde etiket) die zowel op de Belgische als op de Luxemburgse markt worden gebracht moeten maar één maal aangegeven worden.

Aangifte van producten en vragen van bedrijven kunnen naar volgend e-mail adres gestuurd worden: depot.lux@poisoncentre.be.

Toch vragen wij aan de bedrijven al hun producten aan te geven, zowel gevaarlijk als niet gevaarlijk geklasseerd. Ongevallen komen voor met alle soorten producten. Het is belangrijk voor de permanentiearts om toegang te hebben tot de samenstelling van een product dat betrokken was bij een ongeval en in het bijzonder bij accidentele inname.

Om gevaarlijke mengsels, biociden en niet-ingedeelde mengsels aan te geven, stellen wij aan de bedrijven drie formulieren (Excel file) ter beschikking. Het is niet verplicht niet-geklasseerde mengsels aan te geven.

 

I.  AANGIFTES AAN HET ANTIGIFCENTRUM

a. Wettelijk verplichte aangiftes:

 • Aangifte van mengsels als gevaarlijk geclassificeerd op basis van het reglement (EC) nr. 1272/2008 vanwege de effecten op de gezondheid of vanwege de fysieke gevolge

Welke gegevens doorgeven aan het Antigifcentrum?

1- VIB: het veiligheidsinformatieblad opgesteld volgens artikel 31 en bijlage II van de Europese verordening REACH 1907/2006. Eén enkele taal volstaat (Nederlands, Frans of Engels).
2- De volledige scheikundige samenstelling van het mengsel: volledige lijst van bestanddelen (naam, CAS nummer en/of EINECS) met hun concentraties.
3- Etiket: een foto van het etiket van het mengsel die het ons mogelijk maakt om samen met de oproeper het betrokken mengsel te identificeren.

Een aangifte omvat:

b. Vrijwillige aangiftes:

Als het mengsel als niet-gevaarlijk is geclassificeerd of enkel als gevaarlijk voor het milieu is ingedeeld, is het niet verplicht dit aan het Antigifcentrum aan te geven. Evenwel krijgt het Antigifcentrum veel oproepen over deze mengsels. Om de oproepen te kunnen beantwoorden moet het centrum over de samenstelling van het mengsel beschikken.
Indien je het nummer van het Centrum op het etiket/veiligheidsinformatieblad vermeldt, moet de samenstelling van je mengsels aangegeven zijn bij het Antigifcentr

Een aangifte omvat:

 

 Je kan je aangifte naar ons sturen:

 • Per e-mail naar depot@poisoncentre.be: je stuurt een e-mail met in bijlage een elektronische aangifte (Excel file) en de verschillende documenten betreffende je producten. NB. De maximale grootte van een mail met bijlagen is 5 Mb. Indien nodig mag je je aangifte via verschillende mails verzenden. Voor een maximale veiligheid mogen je files op één ZIP file staan met een gecodeerd paswoord. Je moet ons dit paswoord per telefoon meedelen op het nummer +32 2 264 96 40 of per fax +32 2 264 96 46.
 • Per post: je maakt een  CD/DVD of USB met de elektronische aangifte (Excel file) en alle andere files.

  Je CD/DVD of USB moet worden gestuurd naar:


  Antigifcentrum

  p/a Militair hospitaal Koningin Astrid
  Bruynstraat 1, 1120 Brussel


II.  AANGIFTES AAN ANDERE INSTANTIES