De kelder, de berging

Verwarmingsketel in de kelder

In eengezinswoningen wordt de verwarmingsketel vaak in de kelder geïnstalleerd. Omdat dit meestal een niet bewoonde ruimte is, zijn er relatief weinig ongevallen toe te schrijven aan dit soort installaties. Ongevallen werden al beschreven bij nieuwbouw door fouten in de constructie waarbij de continuïteit van het rookafvoerkanaal niet verzekerd was. Ook zijn er al ongevallen beschreven doordat de afvoerbuizen los raakten.

Als de verwarmingsketel in de kelder geïnstalleerd wordt of in een ander lokaal, is het belangrijk toe te zien op voldoende verluchting van die ruimte en het regelmatig onderhoud van de installatie.

Wanneer een gewone ketel vervangen wordt door een hoogrendementsketel die qua verbruik interessanter is, kunnen zich enkele problemen voordoen omdat de rookgassen een lagere temperatuur hebben: er kan condensatie van de rookgassen ontstaan in de schoorsteen met als gevolg onvoldoende trek of zelfs terugslag van verbrandingsgassen in het lokaal. Om deze problemen te vermijden is het vaak nodig tezelfdertijd een buis te laten inbrengen in de schoorsteen. Rook afkomstig van mazout is betrekkelijk zuur. Het is dus raadzaam om de dichtingen van de rookafvoerkanalen te controleren. Indien men opteert om de schoorsteen te voeren (tubering), dan kiest men een stalen buis bestand tegen corrosie (inox).

De installatie en het onderhoud van verwarmingsketels zijn wettelijk geregeld door de omzetting van de Europese Richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestaties van gebouwen en is verschillend in de drie gewesten en volgens de gebruikte brandstof. Deze wetgeving betreft centrale stookinstallaties met een nominaal vermogen groter of gelijk aan 20kW voor het Vlaamse en Waalse Gewest. Het Brussels Gewest maakte een onderscheid tussen verwarmingsinstallaties kleiner dan 100 kW (type 1) of gelijk aan of groter dan 100 kW (type 2) voor. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de wetgeving in de drie gewesten (voor Brussel wordt alleen type 1 weerhouden). Meer informatie hierover vindt u onder Wetgeving periodiek nazicht verwarmingsinstallaties.

 

 

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Gas

Normen stookruimte met inbegrip aanvoer van lucht en afvoer rookgassen

 

Ja

 

 

 

Keuring voor eerste in gebruikname (ET)*

  Ja

Ja

Ja

 

Periodiek onderhoud*

Om de 2 jaar

 

Om de 3 jaar

 

Om de 3 jaar

 

 

Eenmalige audit voor installatie   ouder dan 15 jaar*

  Ja

Ja

Ja

Vloeibare brandstof

Normen stookruimte met inbegrip aanvoer van lucht en afvoer rookgassen

 

Ja

 

 

 

Keuring voor eerste in gebruikname **

  Ja

Ja

Ja

 

Periodiek onderhoud**

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

 

Eenmalige audit voor installatie ouder dan 15 jaar**

  Ja

Ja

ja

Vaste brandstoffen

Normen stookruimte met inbegrip aanvoer van lucht en afvoer rookgassen

 

Ja

 

 

 

Keuring voor eerste ingebruikname ***

   Ja

Ja

Neen°

 

Periodiek onderhoud***

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks°

 

Eenmalige audit voor installatie ouder dan 15 jaar***

  Ja

Ja

Neen°


*door een erkend technicus gasvormige brandstof (http://www.aardgas.be/consumenten/installateur/zoek)

** door een erkend technicus vloeibare brandstof (http://www.informazout.be/nl/uitrusting/ketel-en-brander/technici-verdelers)

***door een geschoold vakman voor vaste brandstof

°In Brussel blijft voor de vaste brandstoffen het KB van 6 januari 1978 van kracht. Deze wettekst verplicht voor verwarmingstoestellen op kolen een jaarlijks onderhoud bestaande uit: het vegen van de schoorstenen, het reinigen van de leidingen en het controleren van de dichtheid en van de verbranding.

Een centrale verwarming op houtpellets produceert warm water voor de radiatoren of de vloerverwarming in de woning en eventueel ook het sanitair warm water. Deze installaties zijn verregaand geautomatiseerd zodat de aanvoer van houtpellets vanuit de opslagplaats volledig automatisch gebeurt. De opslag van de pellets kan gebeuren in een opslagkamer, een ondergrondse tank of een flexibele losstaande tank. Voorzichtigheid is geboden wanneer de houtpellets worden gestockeerd in een opslagkamer die toegankelijk is. Houtpellets kunnen, zelfs zonder verbranding, grote hoeveelheden CO produceren. De ruimte boven de pellets kan zeer hoge concentraties CO bevatten en het openen van de deur zonder voorafgaande verluchting van de opslagruimte kan dodelijke ongevallen veroorzaken.

Verwarmingsketel in de berging

In appartementsgebouwen ziet men soms een individuele verwarmingsketel per appartement. Deze staat dan meestal opgesteld in een berging, een ruimte die vaak naast de keuken ligt. Omdat het hier meestal om vrij kleine ruimtes gaat zullen problemen met ventilatie, een defect aan de verwarmingsketel of gebrekkige afvoer van de rookgassen veel sneller voor problemen zorgen.

De aanwezigheid van een droogkast met afvoer naar buiten, een dampkap of een afzuigventilator in het raam kunnen in deze omstandigheden aan de basis liggen van een CO-intoxicatie. Deze toestellen kunnen een omkering in de trek van de schoorsteen veroorzaken waardoor de verbrandingsgassen zich in het appartement verspreiden.