Digoxine

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Digoxine specifieke Fab-fragmenten (DigiFab®)

Indien de klassieke reanimatietechnieken niet volstaan om de symptomen te controleren, kan men Fab-specifieke antilichamen toedienen. Deze antilichamen worden verkregen uit het serum van schapen die geïmmuniseerd zijn.
Na intraveneuze toediening binden deze specifieke Fab-fragmenten aan het extracellulaire digoxine, en het gevormde complex wordt uit het lichaam verwijderd langs de nieren.

Indicaties voor behandelen met Fab-fragmenten:

  • Kinderen en volwassenen met levensbedreigende aritmieën en geleidingsstoornissen die het gevolg zijn van een digoxine intoxicatie.
  • Hyperkaliëmie (> 5,0 mmol/L) in geval van acute intoxicatie.
  • Verhoogde Digoxinespiegel (6h na eenmalige inname) > 5 ng/ml bij kinderen en 10 ng/ml bij volwassenen.
  • Verhoogd risico op toxiciteit (oudere patiënten, nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie…).

Vroeger werd bij een acute overdosering aanbevolen om de toegediende dosis Fab-fragmenten te baseren op de totale ingenomen hoeveelheid digoxine (=> 40 mg Fab fragmenten per 0.5 mg digoxine of digitoxine) of op basis van de steady state digoxinespiegel (=>(aantal vials= 0,01 x (digoxine serum spiegel in ng/ml) x (gewicht in kg) of aantal vials = 0,001 x (digitoxine serum spiegel in ng/ml) x (gewicht in kg)). Regelmatig werden dan 10 tot 20 ampules gegeven. Deze dosering hield echter geen rekening met het hoge verdelingsvolume van cardiale glycosides en is ook in de praktijk moeilijk realiseerbaar omdat er vaak niet genoeg vials beschikbaar zijn.

Tegenwoordig wordt meer aanbevolen lage dosissen op te titreren op basis van monitoring van de patient .Men geeft zo herhaalde malen één of twee ampules Fab-fragmenten ipv één enkele keer één hele grote dosis. Zo verlaagt betrouwbaar de vrije digoxineconcentraties met een aanvaardbare klinische respons bij de meeste patiënten. Op deze manier dient zelfs soms maar een kwart van de berekende dosis op basis van de ingenomen hoeveelheid toegediend te worden.

De inhoud van elke vial moet opgelost worden in 4 ml steriel water voor injectie en voorzichtig gemengd tot een oplossing van ongeveer 10 mg/ml digoxine-immuno Fab proteïne. Toedienen met een inloopsnelheid van minimaal 30 minuten. Als de inloopsnelheid bijwerkingen veroorzaakt, moet het infuus gestopt worden en opnieuw op een lagere snelheid hervat worden.

Waar kan je het antidotum bestellen?

DigiFab ™ (40 mg/vial). Deze firma zorgt voor de leveringen in België:

Serb zorgt voor de opname, de voorbereiding, de levering en de facturatie van uw bestellingen, te richten aan:

tel. +33 1 73 03 20 00, e-mail adv@serb.eu

In geval van nood is dit antidotum ook te bekomen bij het Antigifcentrum, tel. 070 245 245.

Referenties

  • Listiawan, M., Lackey, G., Alsop, J., Albertson, T., Inciardi, J., Ofstad, W.A., 10 Year Retrospective Review of Digoxin Immune Fab Use in Digoxin Exposures. Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.) 2012/08/..;50(7):578.

  • Marraffa, Jeanna M., Cohen, Victor, Howland, Mary Ann. Antidotes for toxicological emergencies: a practical review, American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists 2012/02/01;69(3):199-212. PMID 22261941.

  • Woolf, A.D., Wenger, T., Smith, T.W., Lovejoy, F.H., The use of digoxin-specific Fab fragments for severe digitalis intoxication in children. New England Journal Of Medicine 1992/06/25;326(26): 1739-44. PMID 1594015.

  • Nelson, Lewis S., Hoffman, Robert S., Lewin, Neal A., Goldfrank, Lewis R., Howland, Mary Ann, Flomenbaum, Neal E., Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2011/../..;(9):

  • MICROMEDEX(R), Healthcare Series Vol. 159, Truven Health Analytics Inc.

  • Betty S. Chan, Geoffrey K. Isbister, Angela Chiew, Katherine Isoardi & Nicholas A. Buckley (2022) Clinical experience with titrating doses of digoxin antibodies in acute digoxin poisoning. (ATOM-6), Clinical Toxicology, 60:4, 433-439, DOI: 10.1080/15563650.2021.1968422