Ontstoppers

 
 
Ontstoppers bevatten vaak bijtende producten en veroorzaken in dat geval ernstige brandwonden bij contact met de huid of de ogen. Spoelen met water is altijd aangewezen, ook bij brandwonden met zwavelzuur. Een brandwonde kan nog evolueren tijdens de twee dagen die volgen op het huidcontact. Controle door een arts kan dus meerdere keren nodig zijn.
 
 
 
 

Symptomen

Bij huidcontact kunnen ontstoppers ernstige brandwonden veroorzaken.

Contact met de ogen zorgt voor hevige irritatie en kan tot blindheid leiden.

Bij inname veroorzaken ontstoppers inwendige brandwonden, ter hoogte van de mond en het spijsverteringskanaal.

 
 
 
 

Behandeling

Spoelen met water na contact met ontstoppers is altijd aangewezen!

Bij contact met of inname van ontstoppers bel je best meteen het Antigifcentrum (070 245 245).

Contact met de huid

 • Spoel overvloedig met stromend water, liefst onder de douche, gedurende een half uur.

 • Verwijder besmette kleding en sieraden.

 • Elk letsel dat ernstiger is dan een lichte roodheid (vb. wit- of grijsverkleuring, afschilferen, blaarvorming) moet door een arts beoordeeld worden. 

Contact met de ogen

 • Spoel gedurende 15 tot 30 minuten onder lauw stromend water terwijl de oogleden goed opengesperd worden, eventueel met behulp van de vingers.

 • Verwijder indien mogelijk contactlenzen.

 • Controleer de spoeltijd op een uurwerk.

 • Raadpleeg een oogarts.

Inname 

 • Niet doen braken!
 • Bel de 100 of de 112 om een ziekenwagen, een dringende hospitalisatie is aangewezen.
 • Als het slachtoffer in staat is te slikken mag je een glas water aanbieden.

Spoelen met water is altijd aangewezen, ook bij brandwonden met zwavelzuur. In geval het gaat om een ontstopper in droge vorm (vb. natriumhydroxide-korrels), kan men dit eerst afborstelen.

Een brandwonde kan nog evolueren tijdens de twee dagen die volgen op het huidcontact. Controle door een arts kan dus meerdere malen nodig zijn. De behandeling voor brandwonden met chemische stoffen is dezelfde als bij verbranding door warmte.

 
 
 
 

Toxiciteit

Er zijn ontstoppers op basis van bijtende soda (natriumhydroxide), o.a. bekend als DESTOP®. Andere ontstoppers met de vermelding “voor professioneel gebruik” bevatten geconcentreerd zwavelzuur. Contact met elk van deze beide types moet als gevaarlijk beschouwd worden. Bel het Antigifcentrum voor hulp. 

 
 
 
 

Preventie

Corrosief

Het risico op brandwonden wordt aangeduid op het etiket door: 

 • Een gevarenpictogram in het zwart op een oranje achtergrond (oud pictogram, nieuw pictogram: zie afbeelding).
 • De vermelding “C: bijtend, corrosief”.
 • De risico-zin R35: veroorzaakt ernstige brandwonden.
 • Een reeks S-zinnen met voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het product.

Hoe ongevallen met onstoppers voorkomen? 

Het gaat om zeer gevaarlijke preparaten. Hun gebruik moet zo veel mogelijk vermeden worden. Dit kan door het gebruik van mechanische methodes om de leidingen te ontstoppen. Om de vorming van een prop te voorkomen bestaan er niet bijtende producten op basis van enzymen.

 • Gebruik deze producten nooit in het bijzijn van kinderen.

 • Lees zorgvuldig het etiket voor het gebruik.

 • Draag handschoenen en een beschermende bril. Want spatten zijn steeds mogelijk.

 • Maak de plaats waar het product gebruikt wordt en werd ontoegankelijk, door bijvoorbeeld de wc-deur op slot te doen.

 • Verwittig de huisgenoten, en ook de loodgieter, dat een bijtend product in de leiding gegoten werd. Zo vermijd je dat een volgende persoon er een ander product bijgiet of probeert de leiding mechanisch te ontstoppen zonder voorzorgen.

 • Giet een bijtende ontstopper nooit over in een ander recipiënt, zeker niet in voedingsrecipiënten, zoals een fles van het favoriete watermerk.

 • Voeg geen andere producten toe na een mislukte poging tot ontstoppen:

  • Het toevoegen van bleekwater veroorzaakt zeer irriterende dampen.

  • Het toevoegen van een zuur bij een base veroorzaakt een warmteontwikkeling met het risico op spatten en zelfs het springen van de leidingen.

 • Spoel na het ontstoppen goed na: restjes ontstopper in een wasbak of bad kunnen ook nog brandwonden veroorzaken.

 • Spoel de lege verpakking uit, zet de dop er terug op en doe ze weg: enkele resterende druppeltjes kunnen al brandwonden veroorzaken.

 • Bewaar thuis geen bijtende ontstoppers als er kinderen in huis zijn of bewaar ze achter slot en grendel.