Betekenis van de gevarenpictogrammen*

ACUTE TOXICITEIT (GHS06). Kan schadelijk of dodelijk zijn bij inslikken, bij inademing of bij contact met de huid. 

CORROSIEF (GHS05). Kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken.

GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID/GEVAARLIJK VOOR DE OZONLAAG (GHS07). Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu. 

ERNSTIG GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID (GHS08). Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden, kan kanker, allergieën of astmasymptomen veroorzaken of organen beschadigen. 

EXPLOSIEF (GHS01). Instabiele ontplofbare stof. Gevaar voor massa-explosie. 

ONTVLAMBAAR (GHS02). Licht of uiterst ontvlambare gassen, aerosolen, vloeistoffen en dampen.

OXIDEREND (GHS03). Kan brand of explosie veroorzaken (of brand bevorderen).

GAS ONDER DRUK (GHS04). Kan exploderen bij verhitting, kan brandwonden of verwondingen veroorzaken. 

GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU (GHS09). Giftig voor in het water levende organismen.

*Bron: European Chemicals Agency (ECHA)