Etiketten: nieuwe regels verplicht vanaf december 2010

GHS of Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is een nieuw systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Het systeem werd ontwikkeld door de Verenigde Naties. Het GHS dient als basis voor landen die de internationale aanbevelingen willen toepassen. Voor de Europese Unie resulteerde dit in de Richtlijn 2008/112/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (het zogenaamde CLP reglement, Classification, Labelling Packaging). Dit reglement zal geleidelijk aan ingevoerd worden in de Europese Unie.

Het invoeren van de nieuwe regels voor etikettering in de Europese unie zal in verschillende fases gebeuren: voor zuivere stoffen is het nieuwe systeem verplicht vanaf december 2010, voor mengsels en preparaten vanaf juni 2015. Het CLP-etiket mag wel eerder op vrijwillige basis gebruikt worden. De nieuwe regels voor etikettering van chemische producten zijn verplicht vanaf 1 juni 2017. Het etiket voor chemische producten, waaronder ook huishoudproducten, moet voortaan ook het nieuwe gevarenpictogram dragen. 

Een kort en handig overzicht én de campagnewebsite van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.