Enkelvoudige S-zinnen

S1 tot S20

S 1 : Achter slot bewaren
S 2 : Buiten bereik van kinderen bewaren
S 3 : Op een koele plaats bewaren
S 4 : Verwijderd van woonruimten opbergen
S 5 : Onder . houden (geschikte vloeistof, aan te geven door de fabrikant)
S 6 : Onder . houden (inert gas, aan te geven door de fabrikant)
S 7 : In goed gesloten verpakking bewaren
S 8 : Verpakking droog houden
S 9 : Op een goed geventileerde plaats bewaren
S 12 : De verpakking niet hermetisch sluiten
S 13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder
S 14 : Verwijderd houden van . (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden - aan te geven door de fabrikant)
S 15 : Verwijderd houden van warmte
S 16 : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
S 17 : Verwijderd houden van brandbare stoffen
S 18 : Verpakking voorzichtig behandelen en openen
S 20 : Niet eten of drinken tijdens gebruik

S21 tot S40

S 21 : Niet roken tijdens gebruik
S 22 : Stof niet inademen
S 23 : Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant)
S 24 : Aanraking met de huid vermijden
S 25 : Aanraking met de ogen vermijden
S 26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 27 : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
S 28 : Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel . (aan te geven door de fabrikant)
S 29 : Afval niet in de gootsteen werpen
S 30 : Nooit water op deze stof gieten
S 33 : Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit
S 35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren
S 36 : Draag geschikte beschermende kleding
S 37 : Draag geschikte handschoenen
S 38 : Bij ontoereikende ventilatie, een geschikte adembescherming dragen
S 39 : Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen
S 40 : Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, . gebruiken (aan te geven door de fabrikant)

S41 tot S60

S 41 : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden
S 42 : Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven)
S 43 : In geval van brand . gebruiken (blusmiddelen aan te geven door de fabrikant. Indien water het risico vergroot, toevoegen : "Nooit water gebruiken").
S 45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 46 : In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S 47 : Bewaren bij een temperatuur beneden . °C (aan te geven door de fabrikant)
S 48 : Inhoud vochtig houden met . (middel aan te geven door de fabrikant)
S 49 : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
S 50 : Niet vermengen met . (aan te geven door de fabrikant)
S 51 : Uisluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S 52 : Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes
S 53 : Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzigingen raadplegen
S 56 : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
S 57 : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
S 59 : Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling
S 60 : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren

S61 tot S64

S 61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
S 62 : Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen
S 63 : Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.
S 64 : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).