Enkelvoudige R-Zinnen

R1 tot R20

R 1 : In droge toestand ontplofbaar
R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken
R 3 : Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken
R 4 : Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen
R 5 : Ontploffingsgevaar door verwarming
R 6 : Ontplofbaar met en zonder lucht
R 7 : Kan brand veroorzaken
R 8 : Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen
R 9 : Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen
R 10 : Ontvlambaar
R 11 : Licht ontvlambaar
R 12 : Zeer licht ontvlambaar
R 14 : Reageert heftig met water
R 15 : Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water
R 16 : Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen
R 17 : Spontaan ontvlambaar in lucht
R 18 : Kan bij gebruik een ontvlambaar / ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen
R 19 : Kan ontplofbare peroxiden vormen
R 20 : Schadelijk bij inademing

R21 tot R40

R 21 : Schadelijk bij aanraking met de huid
R 22 : Schadelijk bijopname door de mond
R 23 : Giftig bij inademing
R 24 : Giftig bij aanraking met de huid
R 25 : Giftig bij opname door de mond
R 26 : Zeer giftig bij inademing
R 27 : Zeer giftig bij aanraking met de huid
R 28 : Zeer giftig bij opname door de mond
R 29 : Vormt giftig gas in contact met water
R 30 : Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden
R 31 : Vormt giftige gassen in contact met zuren
R 32 : Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren
R 33 : Gevaar voor cumulatieve effecten
R 34 : Veroorzaakt brandwonden
R 35 : Veroorzaakt ernstige brandwonden
R 36 : Irriterend voor de ogen
R 37 : Irriterend voor de ademhalingswegen
R 38 : Irriterend voor de huid
R 39 : Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten
R 40 : Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten

R41 tot R60

R 41 : Gevaar voor ernstig oogletsel
R 42 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing
R 43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R 44 : Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand
R 45 : Kan kanker veroorzaken
R 46 : Kan erfelijke genetische schade veroorzaken
R 48 : Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling
R 49 : Kan kanker veroorzaken bij inademing
R 50 : Zeer giftig voor in het water levende organismen
R 51 : Vergiftig voor in het water levende organismen
R 52 : Schadelijk voor in het water levende organismen
R 53 : Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 54 : Giftig voor planten
R 55 : Giftig voor dieren
R 56 : Giftig voor bodemorganismen
R 57 : Giftig voor bijen
R 58 : Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 59 : Gevaarlijk voor de ozonlaag
R 60 : Kan de vruchtbaarheid schaden

R61 tot R68

R 61 : Kan het ongeboren kind schaden
R 62 : Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
R 63 : Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind
R 64 : Kan schadelijk zijn (voor de babies) via de borstvoeding
R 65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken
R 66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
R 67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
R 68 : Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten