Acrylonitril is een vluchtige vloeistof met een prikkelende geur. Het is ontvlambaar. De stof is oplosbaar in water en verdampt snel. 
In geval van brand komen giftige dampen van stikstofoxides en waterstofcyanide (blauwzuur) vrij. Waterstofcyanide verdampt zeer snel. 

Acrylonitril heeft een dichtheid (d) van 0,806 (water: d=1), het is dus lichter dan water. De dampen (d= 1,83) zijn zwaarder dan lucht (d= 1). 

Acrylonitril wordt in het lichaam opgenomen door inslikken, door inademing en door huidcontact. De dampen zijn irriterend en giftig.Ze kunnen een irritatie van de neus, de keel en de luchtwegen evenals misselijkheid, braken, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken. 

In het lichaam wordt acrylonitril gedeeltelijk omgezet naar cyanide. Kleine hoeveelheden cyanide kunnen gedetoxificeerd worden door het enzyme rhodanase. 

Wanneer de detoxificatiecapaciteit overschreden wordt, kunnen symptomen van een cyanidevergiftiging optreden. Bij milde blootstelling kan dit leiden tot verschillende symptomen: o.a. duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid. In geval van een meer ernstige blootstelling kunnen de bloeddruk en het bewustzijn dalen. Zo de intoxicatie ernstig is kan het slachtoffer, in shock gaan, een ademhalingsstilstand ontwikkelen of in coma gaan en overlijden. 

In geval van een cyanide-intoxicatie zijn antidota aangewezen. 

Acrylonitril stapelt zich niet in het lichaam op, het wordt grotendeels omgezet in metabolieten en in de urine uitgescheiden in 24 tot 48 uur. Cyanide wordt gedetoxificeerd tot thiocyanaat door een reactie met thiosulfaat waarin het enzyme rhodanase tussenkomt. Thiocyanaat kan door middel van een test in de urine aangetoond en gedoseerd worden. Thiocyanaat is echter niet specifiek voor een blootstelling aan acrylonitril: roken of de inname van bepaalde voedselbestanddelen beïnvloeden het gehalte aan thiocyanaat in de urine. 

Er is een variabiliteit, zowel tussen individuen als tussen diersoorten in de afbraakcapaciteit voor acrylonitril. Honden zijn bijvoorbeeld gevoeliger dan mensen omdat rhodanase minder actief is bij honden. 

Er worden geen routine-analyses gebruikt om een blootstelling aan acrylonitril te bevestigen of op te volgen. Niettemin kunnen een aantal metabolieten (mercaptuurzuur, cyanoethylmercaptuurzuur...) in de urine of hemoglobine adducten in het bloed bepaald worden.

Acrylonitril is geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Studies over cancerogeniciteit betreffen langdurige (chronische) blootstellingen. Studies op lange termijn in verband met de cancerinogeniciteit bij mensen zijn echter niet sluitend. 

Meer weten : 
In het Engels 
Health Protection Agency (UK) website, compendium of chemical hazards, acrylonitrile http://www.hpa.org.uk/Topics/Chemic... 

Provisional Advisory Levels (PALs) for acrylonitrile. Goldhaber, Adeshina Inhalation Toxicology, 2009; 21(S3) 17-55 

In het Frans 

INRS: fiche toxicologique 105: Acrylonitrile http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs...