Uit onderzoek blijkt dat e-sigaretten meer giftige stoffen bevatten dan algemeen wordt aangenomen.

Uit onderzoek blijkt dat e-sigaretten meer giftige stoffen bevatten dan algemeen wordt aangenomen. Naast de mogelijk schadelijke effecten voor de gebruiker, vormen de, voornamelijk nicotinebevattende, navullingen een bijzondere bedreiging voor kinderen.

Recent onderzoek toont een toename van klachten en symptomen na het gebruik van e-sigaretten. Prof. dr. Dominique Vandijck, adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum: “Het betreft voornamelijk problemen van de luchtwegen. In 2020, rapporteerde het Amerikaanse ‘Centers for Disease Control’ (CDC) 2.807 ziekenhuisopnames en 68 overlijdens door EVALI (E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury) of ernstige longschade als gevolg van vapen. In de meerderheid van de gevallen ging het om gebruikers van tetrahydrocannabinol (THC in cannabis) aanwezig in e-sigaretten. Hoogstwaarschijnlijk is het vitamine E-acetaat, een toevoegsel aanwezig in THC bevattende e-sigaretten, verantwoordelijk voor het ontstaan van EVALI. Daarom adviseert het CDC het gebruik van THC bevattende (na)vullingen af.”

“Vapen kan ook andere longaandoeningen zoals astma, chronisch obstructief longlijden, bronchiolitis, enz. uitlokken.”, vervolgt Patrick De Cock, coördinator communicatie van het Antigifcentrum. “Er is toenemend wetenschappelijk bewijs dat chronische gebruikers niet alleen aan nicotine blootgesteld worden, maar ook aan andere potentieel schadelijke- en kankerverwekkende stoffen waaronder vluchtige organische stoffen (bv. benzeen), formaldehyde, zware metalen, fijn stof, enz.. De eventuele schadelijke effecten op langere termijn zijn onderwerp van verder onderzoek.”

Daarnaast zorgen e-sigaretten en andere tabaksproducten voor heel wat nevenschade, ongewenste blootstellingen waar ook kinderen het slachtoffer van worden. Het is de nicotine in deze rookwaren die het grootste risico vormt. Prof. Vandijck: “Nicotine is een zeer giftige stof. Bij kinderen kan het opeten van zelfs een beperkte hoeveelheid tabak, sigarettenpeuken of het inslikken van de (na)vullingen een ernstige vergiftiging veroorzaken. Ook het vullen van e-sigaretten met vloeistoffen die hiervoor niet geschikt en/of te geconcentreerd zijn - zoals cannabisolie, synthetische cannabis en andere vloeibare drugs - alsook het gebruik van deze vloeistoffen op een andere wijze dan aangewezen, houdt risico’s in.”

De symptomen na het drinken van de (na)vullingvloeistof kan variëren, naargelang de ingeslikte hoeveelheid en de concentratie nicotine. Patrick De Cock: “Eerste tekenen van een nicotinevergiftiging zijn misselijkheid, braken, bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn, te hoog hartritme, enz. Bij ernstige vergiftigingen kunnen zich stuipen (convulsies), hartritmestoornissen en ademhalingsproblemen voordoen met in uitzonderlijke gevallen zelfs dodelijke afloop.”

“Bij het Antigifcentrum noteren we gelukkig een daling van het aantal incidenten met rookwaren en e-sigaretten. Terwijl we in 2019 nog 212 rookwaar-gerelateerde menselijke slachtoffers noteerden, daalde dat aantal tot 197 in 2020 (minus 7%). Ook het aantal oproepen specifiek voor e-sigaretten daalde, van 77 in 2019, naar 74 in 2020. (minus 4%). Het aantal oproepen voor incidenten met e-sigaretten bij kinderen daalde eveneens van 40 oproepen in 2019 naar 37 oproepen in 2020 (minus 7,5%).

Nog enkele tips:

  • Bewaar rookwaren, zoals sigaretten, sigaren en e-sigaretten, maar zeker ook de navullingen van e-sigaretten, buiten het bereik van kinderen. Laat ze zeker niet rondslingeren plaatsen binnen handbereik voor kinderen (en huisdieren).
  • In tegenstelling tot de wettelijk verplichte, steeds neutralere aanblik van sigaretten, hebben e-sigaretten en hun (na)vullingen vaak een kleurrijke verpakking. Verwarring met vitamines, geneesmiddelen en andere producten is daardoor mogelijk. Bewaar ze daarom niet samen.
  • Wees extra voorzichtig met pakketten die je zelf samenstelt. Lees de gebruiksaanwijzing en respecteer de aangegeven dosering.
  • Om de kwaliteit en samenstelling van e-sigaretten en navullingen te garanderen is online verkoop verboden in België. Hou je hier strikt aan.