Het Belgisch Antigifcentrum heeft een openstaande betrekking voor de functie van algemeen directeur.

Wie zijn we?

Al 60 jaar is het Antigifcentrum als expertisecentrum toxicologie actief binnen de gezondheidszorg. Ons doel, is een maatschappij zonder aan intoxicatie gerelateerde schade of overlijdens. In die ambitie spelen artsen en apothekers een bijzonder belangrijke rol. In het kader van de dringende hulpverlening beantwoordt ons team van artsen en apothekers met een bijzondere bekwaming in het domein van de toxicologie, 24/7, meer dan 65.000 oproepen per jaar. Daarnaast heeft het centrum een belangrijke rol te vervullen inzake preventie, toxicovigilantie, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en netwerking.

Dit zoeken we

Als algemeen directeur kan je je strategische ervaring met belangenbehartiging in een complex speelveld maximaal inzetten. Je wordt binnen de organisatie en extern gezien als verbindend boegbeeld van het Belgisch Antigifcentrum en weet te inspireren in het op koers houden en vernieuwen van (het beleid van) de organisatie. Je representeert het expertisecentrum naar buiten, onderhoudt hiertoe de belangrijke contacten en fungeert binnen de strategisch inhoudelijke kaders als woordvoerder van de organisatie voor pers en media.

Je gaat aan de slag met:

 • Signaleren van in- en externe ontwikkelingen en actualiteiten en deze vertalen naar beleidsinitiatieven, uitvoeringsactiviteiten en beleidsadvisering aan het bestuur.
 • Zorg dragen voor een duurzame organisatiestructuur en -cultuur.
 • Zorg dragen voor een inspirerend en motiverend medewerkersbeleid.
 • Zorg dragen voor een krachtige positionering in het zorglandschap.
 • Voeren van (structureel) overleg en onderhouden van goede netwerkrelaties met relevante externe partijen zoals overheidsinstanties en uiteenlopende betrokkenen en belanghebbenden in het werkveld van farmacologie en toxicologie.
 • Zorg dragen voor een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen alsmede verantwoording dragen voor het beheer van de werkprocessen van de organisatie op het gebied van organisatiestructuur, medewerkers, informatie/ICT, financiën, administratie en huisvesting.
 • Direct en indirect aansturen van de medewerkers, hen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en creëren van een prettige en enthousiasmerende werksfeer.
 • Zorg dragen voor de financiële verslaglegging, opstellen van begroting en jaarrekening alsmede zorgdragen voor de bewaking van budgetten. Onderzoeken en initiëren van (nieuwe) financieringsmogelijkheden en projecten.

Dit ben jij

 • Je hebt een masterdiploma en minimaal 10 jaar ervaring in een strategische, leidinggevende en eindverantwoordelijke rol. Ervaring binnen de gezondheidssector is een extra troef.
 • Je werkt correct, zorgvuldig en bent wetenschappelijk geïnteresseerd. Gepassioneerd door of een sterke interesse voor farmacologie en toxicologie is een extra troef.
 • Je bent analytisch, kordaat, tegelijk diplomatisch, empathisch en communicatief vaardig.
 • Je kan goed omgaan met tegengestelde belangen, bent een vaardige netwerker en een betrouwbare, kritische partner in het veld en weet de belangen van het bestuur, het team en onze “klanten” steeds centraal te stellen.
 • Je hebt een duidelijke strategische visie op belangenbehartiging en weet de organisatie helder, zichtbaar en sterk te positioneren in het veld van farmacologie en toxicologie. Je bent creatief en innovatief in het verder ontwikkelen van de kracht en de zichtbaarheid van de organisatie.
 • Je bent in staat om maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen te signaleren en deze te vertalen naar een duidelijke toekomstvisie en concreet beleid en activiteiten voor de organisatie.
 • Je bent de leider, sparring partner en inspirator van de organisatie en bent gewend om in een complexe en veranderende omgeving resultaten te boeken.
 • Je beschikt over sterke people management skills en de ambitie om de organisatie, de mensen in het team en jezelf verder te ontwikkelen.
 • Je bent een besluitvaardige, inspirerende en empathische leider en hebt oog voor de diverse talenten van je teamleden en hun specifieke behoeften en groeipotentieel binnen de organisatie. Je bent een belangrijke mensgerichte, verbindende factor en zorgt mee voor een veilig werkklimaat.
 • Je kan goed omgaan met uiteenlopende belangen, bent een vaardig netwerker en verbinder. Je kan goed in teamverband te werken, zowel met artsen, paramedici en ondersteunende diensten.
 • Je maakt gebruik van de kennis van de medewerkers, stuurt op hoofdlijnen, motiveert en bent innovatief en ondernemend. Het Belgisch Antigifcentrum is in al haar facetten een lerende organisatie.
 • Je hebt een goede kennis en beheersing van het Nederlands en Frans.

Dit bieden we je

Het Antigifcentrum is een vooruitstrevende organisatie met een heldere visie op gezondheidszorg. We wensen daarbij onze rol als eerste aanspreekpunt en referentiecentrum toxicologie nog verder te versterken, zowel vanuit onze eerstelijns- als supraregionale rol. Om die ambitie te realiseren stoelen we op onze unieke expertise, kennis, ervaring en aanpak, en willen we voor ons team een mens- én resultaatgericht Algemeen Directeur die deze ambitie onderschrijft. Daarom omringen we je op de best mogelijke manier:

 • Uitgebreide omkadering: je werkt nauw samen met het bestuursorgaan en onze belangrijke externe partners. Je staat mee in voor de ontwikkeling en de besluitvorming van het strategisch beleid door het bestuur waarbinnen je als algemeen directeur handelt. In nauwe samenspraak met de voorzitter van het bestuur draag je als directeur zorg voor het vertalen van strategisch inhoudelijke beleidskaders naar de dagelijkse uitvoering. Het bestuur beperkt zich tot hoofdlijnen, je bent onafhankelijk en autonoom in het dagelijks bestuur van het centrum. Als algemeen directeur handel je binnen het vastgestelde meerjarenbeleidsplan, activiteitenplan en bijbehorende begroting en de kaders van de organisatie.
 • Je maakt deel uit van een team van collega artsen, apothekers en wetenschappelijk medewerkers om je ideeën mee af te toetsen. Zo ook staat een financieel-administratief, ICT en communicatie team ter beschikking om ondersteuning te bieden waar nodig.
 • Tot slot is het Belgisch Antigifcentrum een organisatie die het comfort biedt om permanent bij te scholen én de combinatie met je privéleven in balans te houden.
 • Aantrekkelijk aanbod: je krijgt een contract van onbepaalde duur (voltijds), samen met een mooi pakket loon en extra legale voordelen.

 

Je wervende motivatiebrief en curriculum vitae kan je per e-mail richten aan de voorzitter van de raad van bestuur: peter.depaepe@uzgent.be. We zullen je hierna berichten en eventueel uitnodigen voor een gesprek.

Mocht je nog bijkomende informatie wensen, geef je een seintje via info@poisoncentre.be